คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

สายตรงคณบดี  • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    E-mail : pisak@vru.ac.th