คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | เป้าประสงค์


ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นชุมชนวิชาการที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้เก่งและเป็นคนดี เป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่พร้อมสู่สากล ตามศาสตร์แห่งพระราชา

พันธกิจ

  • พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  • ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
  • ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

  • บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตราฐาน สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและพร้อมสู่สากล
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่ท้องถิ่น
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถนำความรู้จากศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใหมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
  • บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจิตสำนึกที่ดีและสามารถจัดการศิลปวัฒนธรรมแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืน