คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมทั้งหมด


ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558


5 - 6 ส.ค. 2558   00:00 - 00:00 น.   ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด