คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ (ถนนวิชาการ)


14 - 16 ก.พ. 2559   08:00 - 15:00 น.   ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ หอประช
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด