คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการการพัฒนานักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA


25 - 26 มี.ค. 2559   08:00 - 16:00 น.   ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และ ห้องประชุม 1 (8406
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด