คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ (ถนนคนเดิน) “ควันหลงสงกรานต์”


21 เม.ย. 2559  09:00 - 18:30 น.   ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด