คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2558


30 เม.ย. 2559  12:00 - 20:00 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด