คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559


17 ก.ค. 2559  08:00 - 17:30 น.   วัดฉาง, วัดบางโพธิ์ใน, วัดบางนา, วัดไก่เตี้ย และวั
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด