คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจความพอเพียง


4 ส.ค. 2559  08:00 - 12:30 น.   โรงเรียนวัดธรรมนาวา อำเภอลบางปะอิน จังหวัดพระนครศร
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด