คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559


9 - 10 ส.ค. 2559   08:00 - 12:00 น.   ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพร
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด