คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาต้นแบบ


2 - 4 ก.ย. 2559   13:00 - 14:00 น.   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระ
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด