คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2


31 ส.ค. 2559  13:00 - 16:30 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุม
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด