คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


8 ก.ย. 2559  08:00 - 11:30 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุม
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด