คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ครั้งที่2


15 - 16 มิ.ย. 2560   08:30 - 16:30 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านความรู้

วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  ครั้งที่2” เพื่อให้คณาจารย์ในคณะ มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปจัดการเรียนการสินเชิงผลิตภาพได้ อีกทั้งเป็นการตอบสนองแนวนโยบายและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
กิจกรรมทั้งหมด