คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
สานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ “ควันหลงสงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ไทย ปีใหม่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ฟังเทศนามหาชาติชาดก”


19 - 20 เม.ย. 2560   09:00 - 16:00 น.   ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด