คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน)


26 พ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2560   13:00 - 20:00 น.   ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด