คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
เสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาต้นแบบ โดยใช้กระบวนการ PDSA


29 - 30 เม.ย. 2560   08:00 - 17:00 น.   ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระน
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด