คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ “วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13


24 มิ.ย. 2560  13:00 - 15:00 น.   สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด