คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


27 ก.ค. 2560  07:30 - 12:00 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์กรณ์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด