คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560


27 - 30 มิ.ย. 2560   08:30 - 16:00 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงแรมโนโวเทล พัทย
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

วันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560ขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะร่วมกัน การถ่ายทอดกลยุทธ์การจัดทำแผนและโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
กิจกรรมทั้งหมด