คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559


1 - 2 มิ.ย. 2560   08:30 - 16:30 น.   ห้องประชุม 1 (8406) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 อีกทั้งเป็นการตอบสนองแนวนโยบายและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จินดา งามสุทธิ เป็นวิทยากร
กิจกรรมทั้งหมด