คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560


8 - 10 ส.ค. 2560   08:30 - 17:00 น.   ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด