คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


19 ต.ค. 2560  08:00 - 12:00 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์กรณ์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด