คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
HUSO Volunteers “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด”


29 พ.ย. 2560  08:00 - 16:30 น.   โรงเรียนวัดธรรมนาวา
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด