คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
HUSO Freshmen Exclusive Sports 2017 ครั้งที่ 4


5 - 7 ก.พ. 2561   08:30 - 17:00 น.   โรงยิมเนเซี่ยม 1 และ หอประชุมวไลยอลงกรณ์กรณ์
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด