คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่


1 - 3 มี.ค. 2561   08:59 - 16:30 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาคาร 80 ปี วไลยอ
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมทั้งหมด