huso@vru.ac.th (02)529 3914

กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 14


26 - 30 มี.ค. 2561   16:00 - 20:00 น.   สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


กิจกรรมทั้งหมด