huso@vru.ac.th (02)529 3914

กิจกรรม
วางพวงมาลาเนื่องในวันรพี


7 ส.ค. 2561  07:30 - 15:00 น.   พระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอรพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราช
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา


กิจกรรมทั้งหมด