คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
การตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2561


22 ก.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็น 4.27 จาก 5 อยู่ในระดับดี ผลการตรวจประเมินที่คณะได้รับนี้ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นสำหรับผู้ที่วางแผนจะเข้ามาศึกษาต่อที่คณะของเรา
กิจกรรมทั้งหมด