คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงผลงานทางดนตรีสากล ชุด Guitar Hero


9 ต.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   หอประชุมวไลยอลงกรณ์
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงผลงานทางดนตรีสากล ชุด Guitar Hero ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ซึ่งการแสดงครั้งนี้เป็นการจัดการแสดงเพื่อหารายได้ในการซื้ออุปกรณ์ทางดนตรีสากล
กิจกรรมทั้งหมด