คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์


25 ต.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีและ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร)
เวลา 10.09 น. ณ อุโบสถวัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมทั้งหมด