คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


25 ต.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รองคณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากคณะครุศาสตร์ และครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด