คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


29 ต.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   ห้องประชุม 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ รองคณบดี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมณ ห้องประชุม 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมทั้งหมด