คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


9 ต.ค. 2562  13:00 - 15:00 น.   ห้องประชุม 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม HUSO 8101 อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมทั้งหมด