คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

กิจกรรม
โครงการการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส HUSO OPEN ครั้งที่ 2


8 - 10 ก.พ. 2559   16:00 - 20:30 น.   โรงยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพร
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านความรู้
  • ด้านทักษะทางปัญญา
  • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมทั้งหมด