คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ศิษย์เก่า


ความสำคัญ

ศิษย์เก่าแยกตามหลักสูตร

1สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน243
2สาขาวิชาจิตวิทยา320
3สาขาวิชาดุริยางคศิลป์78
4สาขาวิชาทัศนศิลป์131
5สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต160
6สาขาวิชาภาษาอังกฤษ147
7สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 31
8สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร162
9สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1,380
10สาขาวิชารัฐศาสตร์0
11สาขาวิชาศิลปะการแสดง34
12สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา260
13สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์66

Total

3,012