คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

ศิษย์เก่า


ความสำคัญ

ศิษย์เก่าแยกตามหลักสูตร

1สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน1
2สาขาวิชาจิตวิทยา0
3สาขาวิชาดุริยางคศิลป์0
4สาขาวิชาทัศนศิลป์0
5สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต3
6สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0
7สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 0
8สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร0
9สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์0
10สาขาวิชารัฐศาสตร์0
11สาขาวิชาศิลปะการแสดง0
12สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา0
13สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์0

Total

4