huso@vru.ac.th (02)529 3914

ศิษย์เก่า


ความสำคัญ

ศิษย์เก่าแยกตามหลักสูตร

1สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0
2สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน1
3สาขาวิชาจิตวิทยา0
4สาขาวิชาดนตรีสากล0
5สาขาวิชาทัศนศิลป์0
6สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต3
7สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0
8สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)0
9สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร0
10สาขาวิชาศิลปะการแสดง0
11สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา0
12สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์0
13หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์0

Total

4