คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

คณะกรรมการวิชาการคณะ


ความสำคัญ

 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

  คณบดี
 • อ.สิริวิทย์ สุขกันต์

  ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • อ.ดร.ดวงกมล ทองอยู่

  ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
 • ผศ.ธีระญา ปราบปราม

  ประธานสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 • อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี

  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

  ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
 • อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี

  ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • อ.นริศรา จริยะพันธุ์

  ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

  ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • อ.บุษบา แฝงสาเคน

  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ