คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

คณะกรรมการวิชาการคณะ


ความสำคัญ

Eğer sizde PDF İndir işlemlerini yapmak istiyorsanız sitemizi inceleyebilirsiniz. Sitemiz üzerinden not indirme işlemlerini de yapabilirsiniz.
 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

  คณบดี
 • อ.สิริวิทย์ สุขกันต์

  ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
 • อ.ดร.ดวงกมล ทองอยู่

  ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
 • Rungarun Wanithanachakorn

  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • ผศ.ธีระญา ปราบปราม

  ประธานสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
 • ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

  ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
 • อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

  ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

  ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี

  ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • ผศ.นริศรา จริยะพันธุ์

  ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

  ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
 • ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง

  ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ