คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน

นักวิชาการการเงินและบัญชี


  การศึกษา

 • การบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี (บช.ม.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขา การบัญชี (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '15' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ

 • การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน ) รุ่นที่ 1

 • โครงการติดตามผลงานการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2561

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.ใหม่

 • การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • อบรมการจัดทำระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring)

 • อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • ปฐมนิเทศ "หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ (Node)

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรม3ภาษาอาเซียน น่ารู้ (เขมร เวียดนาม เกาหลี)

 • โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมหลักสูตร

 • อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น (ศูนย์ภาษา)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม Attendance Management