คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด

นักวิชาการศึกษา


  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จ.ปทุมธานี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '2' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน

 • อบรมเครื่องมือทางงานบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR

 • อบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

 • การจัดทำคู่มืองานปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาขีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์จากงานประจำ"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • เข้าร่วมอบรม (Google Apps For Education)

 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KM & Benchmarking อีกมาตรฐานของงานประกันคุณภาพ

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558

 • ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 • ให้บุคลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร สายสนับสนุน

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเอกลักษ์ของมหาวิทยาลัยฯ

 • ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (27 ม.ค. 57)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม เทคนิคการจัดการความรู็ การวัดผลฯ

 • ไปราชการ โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการสายสนับสนุน

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา

 • ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ (21-22 ต.ค. 56)