คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางอรนุช  ปิ่นทอง

นักวิชาการบริหารงานทั่วไป


  การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ )

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '23' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 • โครงการอบรมเครื่องมือทางงานบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKRs

 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ พัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรฯ

 • อบรมการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ

 • ให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารวมโครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)

 • อบรมการทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 • อบรม กฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารภาครัฐที่ดี

 • อบรม ความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน

 • อบรม ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

 • โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

 • อบรม สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน