คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางณีรนุช  ทิศกระโทก

นักวิชาการศึกษา


  การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '27' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ประจำปีการศึกษา 2561

 • เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุรภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2561

 • โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

 • การใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘"