คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวบุษบงก์  วินิยม

นักกิจการนักศึกษา


  การศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '3' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 • โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เรื่อง "ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา"

 • โครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKRs

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ศึกษาดูงานด้านจิตอาสา

 • โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

 • อบรมหลักสูตร "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ"

 • โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

 • โครงการจัดการมาตรฐานและการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ"

 • อบรมหลักสูตร "ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1"

 • อบรมหลักสูตร"การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 1"

 • โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร

 • โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

 • โครงการติดตามผลงานการประเมินค่างานและการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)

 • กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559"

 • โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

 • โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

 • โครงการสิงห์-ราชภัฏ อาสาทำฝายชะลอน้ำรักษาระบบนิเวศน์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน"

 • ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี 2559 ในหัวข้อ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558"

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์จากงานประจำ" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 • โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม

 • โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพนักศึกษา PDCA ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ รุ่น 1"

 • โครงการประชุมสัมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "สร้างบัณฑิต เพื่ออนาคตประเทศไทย"

 • โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 • โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (การใช้ชีวิตวิถีพอเพียง)

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Work manual รุ่นที่ สอง

 • โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557

 • สิงห์- ราชภัฏ อาสาปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศน์