คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


    การศึกษา