คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นายกอบกุล  จิตธำรงศาสน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


    การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.บ.)

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '38' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

  • การพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษา

  • กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล Webometrics เพื่อรองรับการจัดอันดับ Webometrics Ranking