คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นายกฤตนันท์  ในจิต

นักวิชาการศึกษา


    การศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.)

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '39' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

  • พัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ