คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวภนาพร ยอดคำ  

นักวิชาการพัสดุ


  การศึกษา

 • การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บทบ)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


SELECT offsfID, offsfName, offsfDateStart, offsfDateStop, offsfHost, offsfPlace, offsfLocation, offsfCostType, offsfCost, cmdNumber, offID FROM tbloffice_self_dev WHERE offID = '4' ORDER BY offsfDateStart DESC

การพัฒนาตนเอง

 • อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

 • อบรมส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกฯ

 • อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก

 • แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดวื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ

 • รอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องต้นเชิงสร้างสรรค์ฯ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

 • รอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ

 • อบรมจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา