huso@vru.ac.th (02)529 3914

คณะกรรมการประจำส่วนราชการ


ความสำคัญ

 • ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช

  ประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.จุมพล สงวนสิน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายโกศล ประกอบไวทยะกิจ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

  กรรมการ
 • อ.มนฤดี ช่วงฉ่ำ

  กรรมการ
 • อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.วรรณลดา กันต์โฉม

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.จุเลียบ ชูเสือหึง

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์
 • อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์
 • อ.ปิยะ สงวนสิน

  กรรมการและเลขานุการ