คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

คณะกรรมการประจำส่วนราชการ


ความสำคัญ

You can watch and enjoy porn videos on our site. The videos on our site are porn videos in 4K, HD quality. You can list thousands of porn videos by selecting your category or tag right now. Free Good girls fuck hard watch porn videos.
 • รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายอาคม สุวรรณโน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์
 • อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์