คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

คณะกรรมการประจำส่วนราชการ


ความสำคัญ


 • รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายอาคม สุวรรณโน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

  กรรมการ
 • ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

  กรรมการตัวแทนประธานหลักสูตร
 • อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์
 • อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

  กรรมการตัวแทนคณาจารย์