huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ดร.ดวงกมล ทองอยู่

สาขาวิชาจิตวิทยา

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปร.ด.)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (วท.ม.)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว - ภาษาไทย (คบ.เกียรตินิยมอันดับ 2 )

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานวิจัย

 • การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


ผลงานวิชาการอื่นๆการพัฒนาตนเอง

 • การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง

 • การใช้โปรแกรม LISREL : โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1

 • การจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • การวัดผลและการประเมินผล

 • การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

 • ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล

 • โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 • โครงการประชุมทางวิชาการ "จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy

 • อบรมเทคนิคการเขียนขอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

 • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC

 • บุคลิกภาพในการทำงาน

 • อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและตำรา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ (การบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)

 • การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II

 • ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก)