คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขา

  การศึกษา

 • Doctor of Public Administration (D.P.A. )

  Southwestern University
 • Doctor of public administration (D.P.A.)

  Southwestern University
 • ศิลปศาสตร์มหาบํณฑิต (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตร์บํณฑิต (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) )

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานวิจัย

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 • การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 • การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 • ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคกลางตอนล่าง

 • กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะที่สอง


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขารังสิตนครนายก)

 • บทความ

  การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 • บทความ

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

 • บทความ

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีการพัฒนาตนเอง

 • ให้อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนความรู้ทฤษฎีภาคปฏิบัตืทางด้าน รปศ และตามรอยศาสตร์พระราชา

 • ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-5 กค 62

 • ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62

 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)

 • โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 • สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 • บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่นห้อง

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ

 • สัมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์การวิจัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

 • การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนฯ

 • เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในกานพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 • การเขียนบทความวิชาการ

 • การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น

 • Thailand research

 • มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

 • ประกันคุณภาพภายใน 57

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ 60

 • หลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ Education 4.0

 • โครงการค่ายผลงานเพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ

 • ค่ายวิจัยเพื่อเตรียมขอผลงานทางวิชาการ

 • โครงการศึกษาดูงาน โครงการแหลมผีกเบี้ย

 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 • ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

 • โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2558

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งหน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่นที่2

 • การประชุมเชิงปฎิบัติงาน เรื่องกรรมการดำเนินงานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 255821 ก.ค. 2557

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557

 • ให้อาจารย์ไปราชการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (9-11 มิ.ย. 57)5 มิ.ย. 2557

 • แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ (รปศ.)3 เม.ย. 2557

 • โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

 • โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการฯ

 • วิชาการเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ปขมท