huso@vru.ac.th (02)529 3914

บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรรมการสาขา

  การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) (รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) (ศศ.ม.(รัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) (ศศ.บ.(รัฐศาสตร์))

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย

 • แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน1

 • ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 • การพัฒนาทุนทางสังคมในจังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 • โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนที่ข้อมูลประชากรและสวัสดิการสังคมชาติพันธุ์ชาวเล

 • โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินฯประจำปี2554


ผลงานวิชาการอื่นๆ

 • บทความ

  The Success of Putting Good Governance into Practice of the Local Administrative Organization in Central Region of Thailand

 • บทความ

  The Development of Social Capital in Pathum Thani Province towards Sustainable Development Based on Sufficiency Economy Philosophy

 • บทความ

  Causal Factors of Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative Organizations in Central Region, Thailand

 • บทความ

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • บทความ

  การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • บทความ

  อิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคพลเมืองในบูรพาภิวัตน์

 • บทความ

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก

 • บทความ

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิกการพัฒนาตนเอง

 • asdasd

 • สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)

 • หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่าน"

 • อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus"

 • เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2

 • ประชุมวิชาการเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 "การจัดหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5

 • เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ "คืนชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย"

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 • โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

 • โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ EDUCATION 4.0"

 • โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร"

 • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "EdPEx Sharing Day" (วันที่ 2)

 • โครงการบทสรุปการสอนคือขั้นตอนการวัดและการประเมินผล ระยะที่ 2

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "EdPEx Sharing Day" (วันที่ 1)

 • การจัดทำการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

 • โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ

 • เข้าร่วมงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองการวิจัยในมนุษย์

 • โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา (22 ก.ค. 57)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)

 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ

 • อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (2 เม.ย. 57)

 • การประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ครั้งที่7เรื่อง"การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"